10:27, 14/11/2017

DHT: Nguyễn Bá Lai - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 34.600 CP

DHT: Nguyễn Bá Lai - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 34.600 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bá Lai
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 159.058 CP (tỷ lệ 1,27%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 59.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 34.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 124.458 CP (tỷ lệ 0,99%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do hết thời gian đăng ký
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/10/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/11/2017.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ