07:42, 21/03/2019

DHT: Lê Xuân Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 900.000 CP

DHT: Lê Xuân Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 900.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.576.845 CP (tỷ lệ 8,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 900.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 900.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 676.845 CP (tỷ lệ 3,59%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/03/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/03/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ