01:12, 19/03/2018

DHT: Lê Việt Linh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50.000 CP

DHT: Lê Việt Linh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Việt Linh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.060.000 CP (tỷ lệ 8,44%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/03/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/03/2018.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ