08:05, 02/04/2018

DHT: Lê Việt Linh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 50.000 CP

DHT: Lê Việt Linh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 50.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Việt Linh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.060.000 CP (tỷ lệ 8,44%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.110.000 CP (tỷ lệ 8,84%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/03/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/03/2018.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ