03:08, 07/05/2018

DHT: Lê Việt Linh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 20.300 CP

DHT: Lê Việt Linh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 20.300 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Việt Linh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.110.000 CP (tỷ lệ 8,84%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 20.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.130.300 CP (tỷ lệ 9%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: hết thời gian đăng ký mua
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/04/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/04/2018.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ