10:24, 08/02/2018

DHT: Lê Văn Lớ - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 110.000 CP

DHT: Lê Văn Lớ - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 110.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Lớ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 898.818 CP (tỷ lệ 7,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 110.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/02/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/03/2018.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ