08:59, 16/03/2018

DHT: Lê Văn Lớ - Chủ tịch HĐQT - đã mua 101.181 CP

DHT: Lê Văn Lớ - Chủ tịch HĐQT - đã mua 101.181 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Lớ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 898.818 CP (tỷ lệ 7,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 110.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 101.181 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 999.999 CP (tỷ lệ 7,96%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: hết thời gian đăng ký mua
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/02/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/03/2018.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ