08:35, 27/10/2017

DHT: Lê Thị Hồng Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 25.394 CP

DHT: Lê Thị Hồng Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 25.394 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Hồng Việt
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 180.394 CP (tỷ lệ 1,44%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Lớ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 898.818 CP (tỷ lệ 7,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.394 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/10/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/11/2017.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ