09:18, 01/12/2017

DHT: Lê Thị Hồng Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 25.000 CP

DHT: Lê Thị Hồng Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 25.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Hồng Việt
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 180.394 CP (tỷ lệ 1,44%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Lớ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 898.818 CP (tỷ lệ 7,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.394 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 25.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 155.394 CP (tỷ lệ 1,24%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do hết thời gian đăng ký bán
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/10/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/11/2017.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ