00:43, 17/09/2019

DHT: Lê Phương Thảo - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 50.000 CP

DHT: Lê Phương Thảo - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 50.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Phương Thảo
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 667.920 CP (tỷ lệ 3,16%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Xuân Thắng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.143.029 CP (tỷ lệ 5,41%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 717.920 CP (tỷ lệ 3,4%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/09/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/09/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ