06:25, 19/04/2019

DHT: Lê Phương Thảo - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 107.200 CP

DHT: Lê Phương Thảo - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 107.200 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Phương Thảo
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 2,65%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Xuân Thắng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 676.845 CP (tỷ lệ 3,59%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 107.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 607.200 CP (tỷ lệ 3,22%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: hết thời gian giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/03/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/04/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ