09:45, 11/10/2017

DHT: Lê Anh Trung - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP

DHT: Lê Anh Trung - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Anh Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 868.338 CP (tỷ lệ 6,91%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/11/2017.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ