10:27, 14/11/2017

DHT: Lê Anh Trung - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 91.500 CP

DHT: Lê Anh Trung - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 91.500 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Anh Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 868.338 CP (tỷ lệ 6,91%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 91.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 959.838 CP (tỷ lệ 7,64%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hết thời gian đăng ký
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/10/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/11/2017.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ