00:42, 17/09/2019

DHT: Hoàng Thị Quỳnh Anh - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50.000 CP

DHT: Hoàng Thị Quỳnh Anh - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Thị Quỳnh Anh
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.000 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Văn Tuế
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.173.806 CP (tỷ lệ 5,56%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/09/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/10/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ