08:19, 08/10/2019

DHT: Hoàng Thị Quỳnh Anh - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đã mua 50.000 CP

DHT: Hoàng Thị Quỳnh Anh - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đã mua 50.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Thị Quỳnh Anh
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.000 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Văn Tuế
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.173.806 CP (tỷ lệ 5,56%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 72.000 CP (tỷ lệ 0,34%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/09/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/10/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ