08:57, 28/11/2017

DHT: CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 542.000 CP

DHT: CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 542.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 542.000 CP (tỷ lệ 4,31%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Lớ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 898.818 CP (tỷ lệ 7,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 542.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/12/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/12/2017.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ