09:53, 04/01/2018

DHT: CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 42.000 CP

DHT: CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 42.000 CP
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 542.000 CP (tỷ lệ 4,31%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Lớ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 898.818 CP (tỷ lệ 7,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 542.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 42.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 3,98%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: hết thời gian đăng ký bán, diễn biến giá không đạt mức kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/12/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/12/2017.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ