07:28, 07/07/2014

DHT - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 150.000 CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/07/2014

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Lớ

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: DHT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 232.172 CP (tỷ lệ 3,7%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/07/2014

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/07/2014.

 
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ