07:24, 04/08/2014

DHT - Chủ tịch HĐQT đã mua 107.337 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 339.509 CP (tỷ lệ 5,41%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Lớ

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: DHT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 232.172 CP (tỷ lệ 3,7%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP 

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 107.337 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 339.509 CP (tỷ lệ 5,41%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do hết thời gian đăng ký mua

- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/07/2014

- Ngày kết thúc giao dịch: 31/07/2014.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ