09:38, 05/05/2015

D26 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 (D26) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

Điều 1: Với 85/86 phiếu tán thành, tương ứng: 625.046 cổ phần đạt 66,4% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2014 và định hướng phát triển công ty 2015 như sau:                               

* Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2014:

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

Đạt (%)

1

Doanh thu

Đồng

40.000.000.000

35.492.413.672

88,5

2

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

1.400.000.000

1.761.872.123

126,0

3

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ

%

14,0

17,6

 

4

Tổng thu nhập bình quân người lao động

Đồng

5.000.000

5.154.000

103,0

5

Nộp ngân sách

Đồng

 

6.794.000.000

 

6

Đầu tư bổ sung TSCĐ

Đồng

2.500.000.000

2.098.000.000

84,0

* Định hướng phát triển Công ty năm 2015.

- Doanh thu: Phấn đấu đạt tối thiểu 50 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu đạt: 15 % vốn Điều lệ;

- Cổ tức tối thiểu đạt: 12% vốn điều lệ;

- Thu nhập bình quân của người lao động: 5.500.000 đồng/người/tháng trở lên;

- Đầu tư bổ sung TSCĐ:          2,0 tỷ đến 3,0 tỷ đồng;

- Xây dựng các tổ chức đoàn thể ổn định trong sạch vững mạnh.

Điều 2: Với 86/86 phiếu tán thành, tương ứng: 941.336 đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (có báo cáo tài chính kèm theo).

1- Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kết toán

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

Số tiền

1

Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/2014

Đồng

37.581.282.922

2

Tài sản ngắn hạn

Đồng

27.203.556.715

3

Tài sản dài hạn

Đồng

10.377.726.207

4

Nợ phải trả

Đồng

19.875.822.546

5

Nguồn vốn chủ sở hữu

Đồng

17.705.460.376

2- Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

Số tiền

1

Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV

Đồng

35.492.413.672

2

Tổng lợi nhuận trước thuế

Đồng

2.265.028.544

3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đồng

503.156.421

4

Tổng lợi nhuận sau thuế

Đồng

1.761.872.123

5

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Đồng

1.762

Điều 3: Với 86/86 phiếu tán thành, tương ứng: 941.336 đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2014 (có báo cáo kèm theo).

Điều 4: Với 86/86 phiếu tán thành, tương ứng: 941.336 đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thống nhất kiến nghị của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Tổng lợi nhuận còn lại sau thuế:     1.761.872.123 đồng.

- Chia cổ tức 14% vốn điều lệ:          1.400.000.000 đồng bằng 80,0%.

- Phân phối quĩ khen thưởng:           50.000.000 đồng bằng 3,0%.

- Phân phối quĩ Phúc lợi:                           311.872.123 đồng bằng 17,0%.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

8.3

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu8.3
Giá mở cửa8.3
Giá cao nhất8.3
Giá thấp nhất8.3
Giá đóng cửa8.3
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)8.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,427.1
P/E2.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,265.0
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)22
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/09/2017

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (D26) hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiếu...

27/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (D26) công bố thay đổi mẫu dấu từ ngày...

30/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/05/2017Ngày đăng...

14/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2017Ngày đăng...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

14/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Huy Hoàng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: D26- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.378...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Huy Cừ- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát- Mã chứng khoán: D26- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Huy Nguyệt- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: D26- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tiến- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc- Mã chứng khoán: D26- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Văn Dũng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: D26- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 65.688...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Mã chứng khoán: D26 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 316.290 CP (tỷ lệ 31,63%) ...

30/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06...

10/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng:...

11/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

11/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

15/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2015...

07/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 công bố bổ nhiệm ông Bùi Huy Nguyệt...

10/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

01/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 22/6...

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 03...

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05...

18/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng:...

18/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file...

14/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

19/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

D26: Nghị quyết 2011Link download

10/01/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (D26) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpcomSố...

Doanh nghiệp cùng ngành