10:10, 05/12/2019

CVIC1903: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVIC1903

CVIC1903 Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVIC1903

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.02 (mã CK: CVIC1903) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191205_20191205--CVIC1903--QD-chap-thuan-niem-yet-lan-dau.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ