10:03, 24/09/2019

CTD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CTD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190924_20190924--CTD--CBTT-thay-doi-so-luong-cp-co-quyen-bieu-quyet-dang-luu-hanh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ