07:30, 30/03/2015

CTD - The Ton Poh Thailand Fund đã mua 2,5 triệu CP

Như vậy, The Ton Poh Thailand Fund đã trở thành cổ đông lớn khi sở hữu 5,92% vốn điều lệ.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: The Ton Poh Thailand Fund

Mã chứng khoán: CTD

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.500.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.500.000 CP, tỷ lệ 5,92%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 25/3/2015

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ