01:06, 21/08/2015

CTD - Thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết

CTCP Xây Dựng Cotec (CTD) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Sau khi phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt, tổng số cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành là: 43.186.344 CP.

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ