09:17, 27/08/2015

CTD - Thay đổi giấy ĐKKD lần thứ 13

CTCP Xây Dựng Cotec (CTD) thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 13 như sau:

Nội dung thay đổi: Vốn điều lệ tăng lên 432.530.000.000 đồng theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2015/NQ-HĐQT đã được công bố ngày 5/8/2015.

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ