06:39, 02/07/2015

CTD - Phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt

CTCP Xây Dựng Cotec (CTD) thông báo phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong công ty như sau:

Theo đó, CTD dự kiến phát hành 1.053.000 cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách được Hội đồng quản trị thông qua.

Mức giá phát hành là 35.000 đồng/CP.

Thời gian thực hiện từ ngày 10/7/2015 đến ngày 13/8/2015.

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ