08:48, 04/09/2019

CTD: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

CTD: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

 Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190904_20190904--CTD--CBTT-NQ-HDQT-vv-Chot-DS-tra-co-tuc-2018.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ