02:23, 22/07/2014

CTD- Nghị quyết HĐQT thông qua góp vốn thành lập Công ty liên kết

Ngày 21/7/2014 HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CTD) họp và quyết nghị góp vốn thành lập Công ty liên kết như sau:

Tên doanh nghiệp góp vốn: CTCP Đầu tư Hạ tầng FCC

Vốn điều lệ: 369.000.000.000 đồng

Tổng số tiền góp vốn của CTD là: 129.150.000.000đồng, tương đương 35% VĐL của FCC

Cử ông Nguyễn Bá Dương- chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ của CTD là người đại diện phần vốn góp của CTD tại FCC

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ