10:08, 13/07/2015

CTD - Ký hợp đồng kiểm toán năm 2015

CTCP Xây Dựng Cotec (CTD) công bố ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2015 như sau:

Theo đó, CTD đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2015 (cho báo cáo riêng lẻ và hợp nhất).

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ