07:57, 19/03/2015

CTD - Indochina Holdings Group Limited giao dịch bất thành

Do điều kiện mua bán không thuận lợi nên Indochina Holdings Group Limited đã không bán được 500.000 CP như đã đăng ký.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Indochina Holdings Group Limited

Mã chứng khoán: CTD

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP, tỷ lệ 7,12%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Brian Quan Pham

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Giám đốc

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP, tỷ lệ 7,12%

Mục đích thực hiện giao dịch:

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 17/3/2015 đến ngày 18/3/2015

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ