03:41, 31/03/2015

CTD - Indochina Holdings Group Limited bán thành công 3 triệu CP

Như vậy, kể từ ngày 26/3/2015 Indochina Holdings Group Limited không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại CTD.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Indochina Holdings Group Limited

Mã chứng khoán: CTD

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP, tỷ lệ 7,12%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Brian Quan Pham

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Giám đốc

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.000.000

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch:

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/3/2015 đến ngày 26/3/2015

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ