04:39, 19/06/2014

CTD giải trình chênh lệch KQKD quý I/2014

CTCP Xây dựng Cotec (CTD) xin giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Q1-2014 so với cùng kỳ năm 2013 như sau:

Theo đó, LNST quý I/2014 đạt 63,2 tỷ đồng, tăng 40,99% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân là do doanh thu hoạt động tài chính tăng do được nhận cổ tức từ công ty con và từ lãi gửi kỳ hạn ngân hàng.

Thu nhập khác tăng do hoàn nhập dự phòng bảo hành đã hết hạn.

Chi tiết giải trình trong file đính kèm tại đây.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ