03:49, 22/11/2013

CTD – Em ông Nguyễn Bá Dương đã bán 43.176 CP

Số cổ phiếu em ông Nguyễn Bá Dương nắm giữ tại CTD giảm xuống còn 0 CP.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hưng

Mã chứng khoán: CTD

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 43.176 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Bá Dương

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Em

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 43.176 CP

Số lượng CP đã bán: 43.176 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 18/10/2013.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ