08:04, 30/12/2013

CTD – Em Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 1.500 CP

Thời gian giao dịch từ ngày 2/1/2014.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hưng

Mã chứng khoán: CTD

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 1.500 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Bá Dương

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Em

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 2/1/2014 đến ngày 27/1/2014

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ