10:17, 25/07/2014

CTD – Cty TNHH Thương mại Ánh Sáng đã bán trên 1triệu CP

Cty TNHH Thương mại Ánh Sáng đã bán 1.001.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CTD), giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 1.564.740 CP, tỷ lệ 3,71%

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thương mại  Ánh Sáng

Mã chứng khoán: CTD

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 2.565.740 CP, tỷ lệ 6,09%

Số lượng CP đã bán: 1.001.000 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.564.740 CP, tỷ lệ 3,71%

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn : 23/7/2014

 
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ