07:50, 08/07/2014

CTD – Cty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công đã mua trên 2,4 triệu CP

Cty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công đã mua 2.427.981 cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CTD), nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.828.749 CP, tỷ lệ 13,83%.

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công

Mã chứng khoán: CTD

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 3.400.768 CP, tỷ lệ 8,07%

Số lượng CP đã mua: 2.427.981  CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.828.749 CP, tỷ lệ 13,83%.

Lý do giao dịch: tăng sở hữu

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 7/7/2014

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ