08:38, 24/07/2014

CTD – Cty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công đã mua trên 1triệu CP

Cty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công đã mua 1.001.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CTD), nâng tỷ lệ sở hữu lên 6.829.749 CP, tỷ lệ 16,21%

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công

Mã chứng khoán: CTD

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 5.828.749 CP, tỷ lệ 13,83%.

Số lượng CP đã mua: 1.001.000 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.829.749 CP, tỷ lệ 16,21%

Lý do giao dịch: tăng sở hữu

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/7/2014

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ