10:17, 27/06/2014

CTD - Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công đã mua trên 3,4 triệu CP

Tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công tăng lên sau giao dịch là 8,07%.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công

Mã chứng khoán: CTD

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 0 CP

Số lượng CP đã mua: 3.400.768 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.400.768 CP, tỷ lệ 8,07%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 26/6/2014

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ