09:39, 30/06/2014

CTD – Công ty Tân Việt không còn là cổ đông lớn

Sau khi bán ra gần 2,6 triệu cổ phiếu, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Việt không còn là cổ đông lớn của CTD.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Việt

Mã chứng khoán: CTD

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 3.517.420 CP, tỷ lệ 8,34%

Số lượng CP đã bán: 2.599.408 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 918.012 CP, tỷ lệ 2,18%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 26/6/2014

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ