03:38, 22/11/2013

CTD – Chị Phó Tổng Giám đốc bán thành công 35.000 CP

Sau giao dịch, chị gái ông Trần Quang Tuấn – Phó Tổng Giám đốc không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại CTD.

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thị Nga

Mã chứng khoán: CTD

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 35.000 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trần Quang Tuấn

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chị

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 35.000 CP

Số lượng CP đã bán:  35.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 4/11/2013 đến ngày 19/11/2013

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ