07:36, 07/09/2015

CTD - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

CTCP Xây Dựng Cotec (CTD) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 1/9/2015.

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Phan Huy Vĩnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/9/2015.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ