06:40, 12/08/2019

CTD: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

CTD: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190812_20190812--CTD--BC-SH-NHOM-NDT-NUOC-NGOAI-CO-LQ-LA-CD-LON.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ