03:35, 15/07/2014

CTD- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014

Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CTD) báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014:

Theo đó, trong nửa đầu năm 2014, HĐQT công ty đã tổ chức 02 cuộc họp Hội đồng quản trị và  ban hành 04 Nghị quyết và Quyết định liên quan tới tình hình hoạt động,SXKD của công ty.

Về giao dịch cổ phiếu:  có 02 giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nộ bộ, người có liên quan và cổ đông lớn được thực hiện.

Giao dịch khác: không có giao dịch khác

Chi tiết xem file đính kèm

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ