09:17, 30/07/2015

CTD - Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

CTCP Xây Dựng Cotec (CTD) báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm công ty tổ chức 06 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 09 nghị quyết và quyết định.

Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ