06:56, 06/08/2015

CTD - Báo báo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP và thông qua điều chỉnh vốn điều lệ

CTCP Xây Dựng Cotec (CTD) báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP và Nghị quyết HĐQT điều chỉnh vốn điều lệ như sau:

Theo đó, CTD đã phát hành trên 1,05 triệu cổ phiếu cho 119 người lao động.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 432,53 tr đồng từ ngày 5/8/2015.

Điều chỉnh khoản 1 Điều 5 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ