09:48, 25/08/2015

CTD - 8/8/2018 giao dịch bổ sung trên 1 triệu CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Xây dựng COTEC (mã CK: CTD) như sau:

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec)

Trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 08.3514 2255 Fax: 08.3514 2277

Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 368/QĐ-SGDHCM ngày 20/08/2015) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán : CTD

Mệnh giá : 10.000 đồng

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 1.053.000 cổ phiếu

Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec).

Số cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt của công ty bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm tính từ thời điểm phát hành.

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 43.253.000 cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 432.530.000.000 đồng.

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 24/08/2015

Ngày chính thức giao dịch: 08/08/2018

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ