04:41, 18/08/2015

CTD - 6 tháng hoàn thành 53,8% kế hoạch lợi nhuận năm

CTCP Xây Dựng Cotec (CTD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2015.

Tính riêng trong quý II, doanh thu thuần trong kỳ ghi nhận 2.777,24 tỷ đồng, tăng 71,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động xây dựng. Đây cũng là hạng mục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Giảm trừ giá vốn, lãi gộp quý II của CTD ở mức 212,22 tỷ đồng, tăng 79%.

Doanh thu tài chính và chi phí tài chính biến động không nhiều so với quý II/2014. Nhưng khoản lãi khác có mức tăng gấp hơn 2 lần khi đạt 11 tỷ đồng trong đó có khoản hoàn nhập dự phòng trên 9 tỷ đồng.

Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp phải trả tăng gần 20% lên 46,5 tỷ đồng.

Trừ các chi phí phát sinh, lãi ròng quý II của CTD là 141,5 tỷ đồng, tăng 74,3% so với quý II/2014.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Công ty lãi ròng 215,2 tỷ đồng, tăng 48% so với 6 tháng năm 2014 và hoàn thành 53,8% kế hoạch 400 tỷ đồng mà đại hội đã thông qua.

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ