04:25, 25/05/2015

CTD - 3/6 GDKHQ hưởng cổ tức năm 2014

Cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 50% vào ngày 19/6/2015.

Ngày 22/05/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 574/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (mã CK: CTD) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2015

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.

Nội dung cụ thể:

  • Tỷ lệ thực hiện: 50%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng)
  • Thời gian thanh toán: 19/06/2015

Địa điểm thực hiện:

  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec. Địa chỉ: Lầu 11 Số 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM bắt đầu từ ngày 19/06/2015 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình CMND.
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ