08:39, 21/08/2015

CTD - 24/8 niêm yết bổ sung trên 1 triệu CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng COTEC được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

Theo đó, CTD được chấp thuận thay đổi niêm yết 1.053.000 cổ phiếu (Một triệu không trăm năm mươi ba ngàn cổ phiếu)

Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 10.530.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng)

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 43.253.000 cổ phiếu (Bốn mươi ba triệu hai trăm năm mươi ba ngàn cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 432.530.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng)

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 24/08/2015

Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec).

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ