02:22, 27/12/2019

CTCB1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền CTCB1901

CTCB1901 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền CTCB1901

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền CTCB03MBS19CE (mã CK: CTCB1901) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191227_20191226--CTCB1901--CBTT-ngay-dkcc-chot-ds-so-huu-chung-quyen.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ